Wondplatform Nederland

Vacature bestuur Wondplatform

De aangesloten leden van het Wondplatform zoeken een nieuwe voorzitter die het Wondplatform begeleidt naar een volgende fase. Tevens is verdere versteviging van de positionering van het Wondplatform als kennisplatform wenselijk en nodig om de wondzorg ook bestuurlijk en politiek nog meer op de agenda van betrokkenen te plaatsen. In de zomer van 2018 zal de Kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg worden aangeboden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarmee is een zeer belangrijke stap gezet in de wijze waarop de beroepsgroep betrokken bij wondgenezing en -behandeling aangeeft hoe de coördinatie en organisatie van de wondbehandeling voor patiënten met (complexe) wondzorg in Nederland zou moeten worden georganiseerd. Het Wondplatform heeft de Kwaliteitsstandaard onder voorzitterschap van Iris van Bennekom ontwikkeld. Per 1 juli 2018 wil zij haar taak als voorzitter overdragen aan een nieuwe voorzitter. Van de nieuwe voorzitter wordt verwacht de implementatie van de Kwaliteitsstandaard te ondersteunen en borgen en andere thema’s met betrekking tot wondzorg uit te werken en onder de aandacht van een zo breed mogelijk betrokken publiek te brengen. Eén en ander in nauwe samenhang met de leden van het Wondplatform.

Derhalve hierbij een gepast profiel voor de vacature van voorzitter Wondplatform Nederland:

De voorzitter:

 • heeft affiniteit met besturen
 • moet over een (bestuurlijk) netwerk beschikken bij ministerie van VWS, Zorginstituut, bij koepels en/of relevante veldpartijen als Patiëntenfederatie NL, Zorgverzekeraars Nederland, FMS, V&VN, IGJ, Vilans, NZA e.d.
 • heeft kennis van van partijen als patiëntenorganisaties, organisaties van professionals, fabrikanten, leveranciers in deze sector.
 • heeft de competentie om nieuwe contacten te leggen en verbinding te zoeken
 • is op de hoogte van ontwikkelingen binnen het zorglandschap
 • inspireert de leden
 • denkt strategisch en kan dit vertalen in praktische uitvoerende elementen en deze ook uitdragen (is doelgericht)
 • moet als vertegenwoordiger zowel in- als extern namens alle partijen van het Wondplatform kunnen optreden
 • is een teamspeler die gevoel heeft voor bestuurlijke en uitvoerende processen
 • is communicatief vaardig en heeft bindend vermogen intern als extern (weet draagvlak te creëren)
 • heeft bewezen om te kunnen gaan met verschillende belangen en is besluitvaardig
 • is ondernemend en heeft gevoel voor ondernemerschap
 • kan zich conformeren aan visie en beleid van het Wondplatform
 • heeft een zorginhoudelijke achtergrond en kennis van de ontwikkelingen specifiek in wondzorg en is maatschappelijk betrokken.

De taak van de voorzitter bestaat uit:

 • samen met de andere bestuursleden sturing geven aan het proces van de implementatie-agenda van de kwaliteitsstandaard complexe wondzorg.
 • issues mede agenderen en (in gezamenlijkheid) problematiek duiden en plan van aanpak opstellen waardoor de kwaliteit van wondzorg verder verbetert.
 • het extern vertegenwoordigen van de (belangen van het) Wondplatform NL op bestuurlijk niveau
 • het voorzitten van de vergaderingen
 • bewaken van de voortgang en kwaliteit van lopende zaken en deze tussentijds coördineren en borgen
 • leiding nemen en samen met bestuur verantwoording afleggen aan ALV

 

De deelnemers van het Wondplatform Nederland zijn van mening dat een extern voorzitter niet voortkomt uit een van de partijen/ uit de branche zelf, zodat wordt voorkomen dat belangenverstrengeling kan ontstaan.

Tijdbelasting:

Uitgangspunt is gemiddeld 4 uur per week, wisselend per periode. Een nieuwe voorzitter wordt voor drie jaar benoemd waarbij een mogelijkheid is voor verlenging.

Heeft u interesse, of wilt u meer informatie over deze vacature?

Gelieve dan contact op te nemen met een van de leden van de benoemingscommissie:

Karin Timm, vice-voorzitter Wondplatform Nederland: karin@timmx3.nl 06- 18024872

Jolanda Alblas, bestuurslid Wondplatform Nederland: j.alblas@bovenij.nl 020- 6346792

Iris van Bemmel, buitengewoon lid Wondplatform Nederland: I.vanBemmel@wispa.nl 06-10 89 2112