Wondplatform Nederland

Kwaliteitsstandaard

11 september 2018 Kwaliteitsstandaard online

Inmiddels staat de kwaliteitsstandaard online op de richtlijnendatabase: https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/kwaliteitsstandaard_organisatie_van_wondzorg_in_nederland/inventarisatie_bestaande_standaarden_wondzorg.html.

21 juni 2018 Animatie Kwaliteitsstandaard

20 juni 2018 Officiële uitreiking Kwaliteitsstandaard

Op 20 juni overhandigt Wondplatform Nederland de kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg aan Bas van den Dungen, directeur-generaal curatieve zorg van het ministerie van VWS. De overhandiging vindt plaats op het ministerie, als onderdeel van een programma waarin het belang van multidisciplinaire keten samenwerking in de wondzorg wordt onderstreept. Ook is in dit programma ruimte gereserveerd voor een paneldiscussie met zorgverzekeraars over de betekenis van de kwaliteitsstandaard in de relatie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Let op de deadline is verlengd!

De deadline voor commentaar Kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg wordt verlengd tot vrijdag 22 september 2017 voor degenen die nog niet gereageerd hebben. Het KIMS stuurt hierover nog een bericht naar de genodigden.

Voortgang Kwaliteitsstandaard complexe wondzorg

Op 22 juni 2017 hebben de wetenschappelijke en beroepsverenigingen een uitnodiging commentaarfase Complexe wondzorg ontvangen.

De concept versie Kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg is verstuurd! Er wordt gevraagd alle commentaren binnen de verenigingen te verzamelen en te bundelen in het commentaarformulier en uiterlijk 1 september 2017 per mail te retourneren naar het Kennisinstituut.

Op 29 juni 2017 is tijdens de ALV van het Wondplatform de conceptversie uitgereikt aan de (buitengewone) leden, plaatsvervangers en toehoorders.

  

Zoals bekend wordt met medewerking van WPN sinds ruim een jaar hard gewerkt aan de realisatie van de kwaliteitstandaard complexe wondzorg. Als uitgangspunt is daarbij the patient’s journey genomen, waardoor de zorgvraag leidend is. De standaard zal de volgende hoofdstukken bevatten

  1. indeling en afbakening complexe wondzorg
  2. basiswondzorg
  3. complexe wondzorg
  4. competenties opleidingen en nascholingen
  5. metingen
  6. bekostiging van complexe wondzorg.

Door ontzettend veel werk van de werkgroep kon tijdens het  EWMA-congres op 5 mei 2017 in Amsterdam een preview van de grote lijnen worden gegeven. Rond 8 mei is de commentaarfase van de patiëntverenigingen afgerond en het commentaar wordt nu door de werkgroep verwerkt.

Vanaf begin juni- tot begin september volgt een brede commentaarfase voor wetenschappelijke verenigingen, WPN-leden en andere partijen. In de ALV van WPN op 28 juni a.s. zal reflectie door de leden plaatsvinden. In september pakt de werkgroep de uitdaging op om al het commentaar te ordenen en te verwerken zodat de standaard op een zo groot mogelijk draagvlak kan rekenen. Er wordt naar gestreefd om in oktober autorisatie van de kwaliteitsstandaard door de wetenschappelijke verenigingen te laten plaatsvinden, waarna deze aan de ALV van WPN kan worden voorgelegd. We verwachten dan voor het einde van 2018 de definitieve Kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg te kunnen opleveren.