Wondplatform Nederland

Statuten

Artikel 1 – Naam, zetel en duur
De vereniging draagt de naam: Wondplatform Nederland (WPN) en is gevestigd te Rotterdam. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 – Doel
2.1 De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de kwaliteit van wondzorg voor de patiënten. Zij tracht dit doel te bereiken door kennis en kunde van de leden betreffende wondzorg samen te brengen en te delen.
2.2 De vereniging heeft geen winstoogmerk.

Artikel 3 – Leden Wondplatform Nederland
3.1 De vereniging kent leden en buitengewone leden. Alleen rechtspersonen
kunnen lid of buitengewoon lid zijn van Wondplatform Nederland.
3.2 Leden en buitengewone leden van WPN dienen te voldoen aan de bij
huishoudelijk reglement vastgestelde toelatingscriteria.
3.3 Leden van het Wondplatform Nederland zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door de Algemene Ledenvergadering als lid
zijn toegelaten. De toelating van leden en buitengewone leden geschiedt met
inachtneming van de bij huishoudelijk reglement vastgestelde procedure.

Artikel 4 – Einde lidmaatschap

4.1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het ophouden te bestaan van het lid;
b. door opzegging door het lid zoals nader omschreven in lid 2;
c. door opzegging door het Wondplatform Nederland zoals nader omschreven in lid 3;
d. door ontzetting zoals nader omschreven in lid 4.
4.2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk of digitaal geschieden. Het lid dat de opzegging doet, ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging van het bestuur.
Het lidmaatschap van het lid dat heeft opgezegd eindigt eerst aan het einde van het kalenderjaar en wel aan het eind van het lopende kalenderjaar indien de opzegging tenminste drie maanden daarvoor heeft plaatsgehad en aan het einde van het volgende kalenderjaar indien die termijn niet in acht is genomen. Een lid kan zich door opzegging niet onttrekken aan een besluit waardoor de financiële verplichtingen van de leden worden verzwaard.
Het lidmaatschap eindigt evenwel onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van het Wondplatform Nederland in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
4.3. Opzegging van het lidmaatschap door het Wondplatform Nederland kan door
de Algemene Ledenvergadering worden gedaan:
– wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op
1 september niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens het
Wondplatform Nederland over het lopende boekjaar heeft voldaan;
– wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten en/of het huishoudelijk reglement voor (toelating tot) het lidmaatschap worden gesteld.
De opzegging geschiedt schriftelijk met opgave van de redenen. Het door het
Wondplatform Nederland opgezegde lidmaatschap eindigt eerst aan het einde van het kalenderjaar en wel aan het einde van het lopende kalenderjaar indien de opzegging tenminste drie maanden daarvoor heeft plaatsgehad en aan het einde van het volgende kalenderjaar indien die termijn niet in acht is genomen. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van het Wondplatform Nederland niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
4.4 Het verenigingsbestuur kan een voorstel tot ontzetting uit het lidmaatschap aan de Algemene Ledenvergadering doen wanneer een lid in strijd handel met de statuten, reglementen of besluiten van het Wondplatform Nederland, of het Wondplatform Nederland op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door de Algemene Ledenvergadering, die het lid zo spoedig mogelijk van het besluit schriftelijk in kennis stelt, met opgave van de redenen.
4.5. De opzegging van het lidmaatschap door het Wondplatform Nederland en de
ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt met inachtneming van de bij huishoudelijk reglement vastgestelde procedure.
4.6 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur  anders beslist.

Artikel 5 – Contributie
leder lid en buitengewoon lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie van de leden en buitengewone leden wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 6 – Bestuur
6.1 Het bestuur van het Wondplatform Nederland bestaat uit minimaal vijf leden.
De Algemene Ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
Het bestuur kent een onafhankelijk voorzitter, een vice-voorzitter, secretaris,
penningmeester en een algemeen bestuurslid. Alleen natuurlijke personen
kunnen bestuurslid zijn van het Wondplatform Nederland.
6.2 De voorzitter heeft een onafhankelijke positie. Het voorzitterschap is derhalve niet verenigbaar met het lidmaatschap van een van de organen van een lid van het Wondplatform Nederland. De overige bestuursleden hebben de
hoedanigheid van lid van een van de organen van een lid van het Wondplatform Nederland.
De Algemene Ledenvergadering stelt vierjaarlijks een profiel van het bestuur op waarbij rekening wordt gehouden met de breedte van het werkterrein van de leden en waarin de gewenste deskundigheid en ervaringsachtergrond van de overige bestuursleden wordt weergegeven.
6.3. Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
6.4. Voor de benoeming van de voorzitter doet het bestuur een enkelvoudige
voordracht aan de Algemene Ledenvergadering. Voor de benoeming van de overige bestuursleden doet het bestuur indien mogelijk een meervoudige voordracht aan de Algemene Ledenvergadering.
De voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering in functie benoemd. Het bestuur wijst uit de bestuursleden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
6.5 Niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd:
a. personen in dienst van het Wondplatform Nederland;
b. buitengewone leden.
6.6 Bestuursleden hebben zitting voor een periode van ten hoogste twee jaar.
Bestuursleden, de voorzitter daaronder begrepen, zijn bij aftreden aansluitend eenmaal herbenoembaar voor ten hoogste twee jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op dit rooster de plaats in van zijn voorganger.
6.7 Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
Algemene Ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De Algemene Ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
6.8 De schorsing van een bestuurslid eindigt wanneer de Algemene
Ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de
Algemene Ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
6.9 Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde aantal is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd, mits tenminste drie bestuursleden in functie zijn en de niet voltalligheid van het bestuur niet langer dan zes maanden heeft geduurd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk doch in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan van (een) vacature(s) een Algemene Ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
6.10 De bestuursleden brengen hun stem in de bestuursvergadering uit zonder last en ruggespraak. De voorzitter heeft geen stemrecht.
6.11 Voor zover deze statuten niet anders bepalen besluit het bestuur bij gewone meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, komt het voorstel de
volgende bestuursvergadering terug. Het voorstel wordt geacht te zijn verworpen indien de stemmen dan opnieuw staken.
6.12 Het bestuur vergadert tenminste viermaal per jaar en tevens zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden dit wenselijk achten. Een dergelijke wens van tenminste twee andere bestuursleden dient schriftelijk en
aangetekend bij de voorzitter te worden ingediend onder opgave van de te
behandelen onderwerpen.
6.13 Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 10 en 11 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
Het bestuur kan in haar vergaderingen adviseurs toelaten.

Artikel 7 – Taken en bevoegdheden van het bestuur
7.1 Het bestuur is belast met het besturen van het Wondplatform Nederland.
7.2 Tot de taken en bevoegdheden van het bestuur behoren:
a. het vaststellen van het jaarwerkplan en de jaarbegroting;
b. het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag;
c. het opstellen van het meerjaren-beleidsplan van het Wondplatform
Nederland;
d. het voorbereiden van de besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering
en het uitvoeren van besluiten van de Algemene Ledenvergadering;
e. het aanwijzen of doen voordragen van personen die het Wondplatform
Nederland in externe organen vertegenwoordigen

f. overige bij deze statuten aan het bestuur opgedragen taken.
7.3 Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de Algemene
Ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het
aangaan van overeenkomsten waarbij het Wondplatform Nederland zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.–
7.4 Het bestuur vertegenwoordigt het Wondplatform Nederland.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de (vice)voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
7.5 Het bestuur is bevoegd aan een of meer niet-bestuursleden volmacht te
verlenen het Wondplatform Nederland binnen nauwkeurig aangegeven
grenzen te vertegenwoordigen.

Artikel 8 – Algemene ledenvergadering taken en bevoegdheden
8.1 Tot de taken en bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering behoren:
a. het beoordelen van het door het bestuur gevoerde beleid;
b. het goedkeuren van het jaarwerkplan en de jaarbegroting;
c. het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag;
d. het vaststellen van het meerjaren-beleidsplan van het Wondplatform
Nederland;
e. overige bij deze statuten aan de Algemene Ledenvergadering opgedragen
taken.
8.2 Aan de Algemene Ledenvergadering komen voorts alle bevoegdheden toe die
niet door de wet of de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen.

Artikel 9 – Algemene ledenvergadering
9.1 De Algemene Ledenvergadering bestaat uit afgevaardigden van de leden.
9.2 Elk lid benoemt een afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaardigde.
9.3 Een afgevaardigde van een lid heeft stemrecht in de Algemene
Ledenvergadering. Een plaatsvervangend afgevaardigde van een lid heeft toegang tot vergaderingen van de Algemene Ledenvergadering, maar alleen stemrecht als degene die hij/zij vervangt niet aanwezig is.
9.4 Buitengewone leden zijn bevoegd de vergaderingen van de Algemene
Ledenvergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Elk
buitengewoon lid dat gebruik wenst te maken van de bevoegdheid de
vergaderingen van de Algemene Ledenvergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, benoemt een afgevaardigde en een plaatsvervangend
afgevaardigde.
9.5 Van de benoeming, schorsing en ontslag van een (plaatsvervangend)
afgevaardigde wordt door de leden en buitengewoon leden onverwijld
schriftelijk mededeling gedaan aan het bestuur van het Wondplatform
Nederland. De leden van het bestuur hebben toegang tot de vergaderingen van de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Vergadering kan adviseurs toelaten tot de vergadering.

Artikel 10 – Vergaderingen Algemene Ledenvergadering
10.1 De vergaderingen van de Algemene Ledenvergadering worden gehouden
in de gemeente waar het Wondplatform Nederland statutair is gevestigd, of-
in een andere door het bestuur voor die betreffende vergadering vast te
stellen gemeente.
10.2 De vergaderingen van de Algemene Ledenvergadering worden voorbereid
door het bestuur en worden geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger.
10.3 Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de
secretaris of door degene die daartoe door de voorzitter is aangewezen.
10.4 De vergaderingen van de Algemene Ledenvergadering worden
bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van
tenminste tien dagen. De bijeenroeping vindt plaats door een aan alle leden en afgevaardigden toe te zenden schriftelijke oproep onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. De schriftelijke oproep onder vermelding van de te behandelen onderwerpen wordt ook aan de buitengewoon leden en hun afgevaardigden gezonden.
10.5 Tenminste vier maal per jaar komt de Algemene Ledenvergadering bijeen
en tevens zo dikwijls als het bestuur of tenminste een/tiende van het aantal leden dit wenselijk acht. Een dergelijke wens dient schriftelijk en aangetekend bij het bestuur te worden ingediend onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
10.6 Het bestuur is na ontvangst van een verzoek als in het vorige lid bedoeld,
verplicht om een vergadering van de Algemene Ledenvergadering bijeen te
roepen binnen een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het
verzoek niet binnen veertien dagen gehoor wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf overgaan tot het bijeenroepen van een vergadering van de Algemene Ledenvergadering op de wijze en onder dezelfde voorwaarden als het bestuur. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. Deze notulen dienen in de eerstvolgende vergadering van de Algemene Ledenvergadering te worden vastgesteld.

Artikel 11 – Besluitvorming Algemene Ledenvergadering
11.1 De Algemene Ledenvergadering kan slechts besluiten nemen in vergaderingen waarin tenminste twee/derde van het aantal leden is vertegenwoordigd zulks onverminderd het bepaalde in het derde lid van dit
artikel.
11.2 Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid een stem.
11.3 Besluitvorming door de Algemene Ledenvergadering vindt plaats met
gewone meerderheid van stemmen tenzij deze statuten anders bepalen. Een afgevaardigde kan voor of tegen een voorstel stemmen, danwel zich van stemming over een voorstel onthouden.
Indien de Algemene Ledenvergadering geen besluiten kan nemen, omdat minder dan twee/derde van het aantal stemgerechtigde afgevaardigden aanwezig is kan over een ingediend voorstel worden besloten in een volgende Algemene Ledenvergadering, ongeacht het aantal  stemgerechtigde afgevaardigden dat in die vergadering aanwezig is. De volgende vergadering van de Algemene Ledenvergadering kan niet eerder dan twee weken na de direct daaraan voorafgaande vergadering van de Algemene Ledenvergadering worden belegd en dient op reguliere wijze te zijn bijeengeroepen.
11.4 Over zaken wordt mondeling gestemd. Over personen wordt schriftelijk
gestemd. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is toegestaan ook indien het betreft een stemming over personen, mits op voorstel van de voorzitter en geen van de afgevaardigden zich daartegen verzet.
11.5 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist kan ten hoogste eenmaal een nieuwe stemming plaatsvinden indien tenminste twee/derde van de aanwezige stemgerechtigde afgevaardigden dit verlangen. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 12 — Verenigingsjaar
12.1 Het verenigingsjaar van het Wondplatform Nederland is gelijk aan het
kalenderjaar.
12.2 Binnen zes maanden na afloop van elk kalenderjaar, behoudens verlenging
van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering, wordt een vergadering van de Algemene Ledenvergadering gehouden, de jaarvergadering genoemd.
Het bestuur legt de jaarrekening (balans en de staat van baten en lasten met een toelichting) alsmede het jaarverslag (over de gang van zaken in het Wondplatform Nederland en het gevoerde beleid) ter goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door alle bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
12.3 De algemene vergadering benoemt een commissie van tenminste twee
leden die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De commissie onderzoekt de jaarrekening van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Bij de jaarrekening kan naast het verslag van de kascommissie een rapport van een door de Algemene Ledenvergadering benoemde registeraccountant worden gevoegd.
12.4 De Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd de jaarrekening en het jaarverslag goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen.
12.5 Voor afloop van een kalenderjaar legt het bestuur een door hem vastgestelde begroting van het Wondplatform Nederland voor het komende kalenderjaar ter goedkeuring voor aan de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 13- Commissies en werkgroepen
13.1. Het bestuur kan commissies instellen ten behoeve van bepaalde taken van
het Wondplatform Nederland. Het verenigingsbestuur formuleert de taakstelling van de commissie.
13.2 Het bestuur kan werkgroepen instellen rond bepaalde onderwerpen. Het bestuur formuleert opdracht, omvang, deskundigheid en tijdsperiode. De bevindingen van de werkgroepen worden aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd tijdens de reguliere vergaderingen.
13.3 Een werkgroep kan geen zelfstandig besluit nemen, maar bereidt een
voorstel ter besluitvorming voor aan de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 14 – Reglementen
14.1 Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast ter nadere regeling van
hetgeen in deze statuten is bepaald en ter regeling van niet in deze statuten geregelde onderwerpen. Het huishoudelijk reglement behoeft goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. Maximaal zes maanden na oprichting van het Wondplatform Nederland wordt het huishoudelijk reglement vastgesteld.
14.2 Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of
met deze statuten.
14.3 Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
14.4 Het verenigingsbestuur stelt een reglement vast voor commissies en
werkgroepen als bedoeld in artikel 13.

Artikel 15 – Statutenwijziging
15.1 Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van de
Algemene Ledenvergadering tot welker vergadering is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
15.2 Zij die de oproeping tot een vergadering van de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen aan de leden en de afgevaardigden toezenden.
Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing indien in de vergadering van de Algemene Ledenvergadering alle stemgerechtigde afgevaardigden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
15.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde afgevaardigden aanwezig is. Is niet tenminste twee/derde van de stemgerechtigde afgevaardigden aanwezig, dan wordt binnen vier weken, doch niet binnen twee weken daarna een vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde afgevaardigden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
15.4 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Elk bestuurslid is bevoegd om deze akte te doen opmaken en te ondertekenen.

Artikel 16 — Ontbinding
16.1 Het Wondplatform Nederland kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering.
16.2 Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing
op een besluit van de Algemene Ledenvergadering tot ontbinding van het Wondplatform Nederland.
16.3 Bij ontbinding van het Wondplatform Nederland is het bestuur met de
liquidatie daarvan belast.
16.4 Het batig saldo na vereffening vervalt aan een door de Algemene
Ledenvergadering aan te wijzen rechtspersoon of rechtspersonen met een
gelijk of aanverwant doel, tenzij de subsidieverstrekker(s) — voor zover het
saldo voortkomt uit de subsidies van deze verstrekker(s) andere voorwaarden hebben gesteld.

Artikel 17 – Slotbepalingen
Aan de Algemene Ledenvergadering komen in het Wondplatform Nederland alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Voor de eerste maal zullen als bestuursleden optreden:

  • mevrouw Iris van Bennekom als voorzitter, daartoe benoemd door de Algemene Ledenvergadering tijdens de oprichtingsvergadering;
  • mevrouw Karin Timm, als vice-voorzitter (WCS);
  • de heer Robbert Meerwaldt, als secretaris (NVvH, NVvV);
  • mevrouw Ingrid Ruys, als penningmeester (Diabetespodotherapeuten);
  • mevrouw Sabine Uitslag, als bestuurslid (NVH).