Wondplatform Nederland

Actuele werkgroepen & activiteiten

Werkgroep Kwaliteitsstandaard

Ter voorbereiding van de daadwerkelijke beschrijving van de Kwaliteitsstandaard Complexe wondzorg is recent een start gemaakt met het verzamelen van (internationale) richtlijnen, protocollen en kwaliteitsdocumenten met betrekking tot wondzorg. Onlangs is ook de projectbeschrijving opgesteld en door Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
(NVvH) namens het bestuur van het Wondplatform ingediend bij de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Daarnaast wordt met hulp van het Kennis Instituut van Medisch Specialisten (KiMS) een raamwerk opgesteld door diverse professionals en eventueel patiëntenorganisaties. In dit raamwerk worden de uitgangsvragen opgesteld waar de kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg antwoord op gaat geven. Op 31 maart 2015 heeft een invitational conference plaatsgevonden voor alle betrokken partijen waaronder ook Zorginstituut Nederland (ZiNL). Het raamwerk is getoetst dat op dit moment wordt opgesteld door diverse professionals in samenwerking met het KiMs. Na iedereen gehoord te hebben begint het uiteindelijke werk. Per uitgangsvraag zal een werkgroep geformeerd worden. Om het proces te versnellen zullen die werkgroepen gelijktijdig aan de slag gaan. Via ProjectPlace kunnen de werkgroepleden de informatie delen en laten beoordelen. Op deze manier probeert men het multidisciplinaire karakter te waarborgen en voor eind 2015 al een zichtbaar resultaat te hebben. De eerste bijeenkomst van de werkgroep heeft plaatsgevonden op 17 juni jl.

De werkgroep bestaat uit:

 • Robbert Meerwaldt: vanuit NVvH en voorzitter werkgroep
 • Peter Quataert: namens V&VN, verpleegkundig specialist
 • Lian Stoeldraaijers: namens NVvDP
 • Hanneke Hendrikse: namens NVH
 • Francine Das: namens Huidpatiënten Nederland
 • Karin Timm: namens WCS, verpleegkundig specialist
 • Bibi Montfrans: namens NVDV, dermatoloog,
 • Katja Reiding: namens NHG, huisarts
 • Paul van Zuijlen: namens NVPC, plastisch chirurg,
 • Jacques Oskam: namens NVvH, chirurg

De werkgroep wordt nog uitgebreid met een klinisch geriater.
Teus van Barneveld en Evie Kolsteren zijn vertegenwoordigd vanuit het Kennisinstituut.

De belangrijkste punten vanuit de invitational conference, die mee genomen moeten worden in de kwaliteitsstandaard, zijn besproken. Deze punten bestaan globaal uit:

 • Metarichtlijn -> Flowchart
 • Definitie complexe wondzorg -> Waar gaat het precies over?
 • Ketenzorg -> Hoe te organiseren?
 • Financiering -> Volgt uit organisatie ketenzorg!
 • Uitkomsten meten -> Registratie en vanuit patiëntenperspectief!
 • Competentie/opleiding -> Wat ontbreekt?
 • Patiënt -> Patiëntenperspectief staat in dit project centraal!

De werkgroep heeft besloten om te starten met de definitie van het onderwerp van de kwaliteitsstandaard en een analyse van bestaande richtlijnen om tegenstrijdigheden en hiaten in huidige richtlijnen op te sporen en zo te komen tot een meta-richtlijn.